กิจกรรมคณะฯ :

การพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดความรู้รวบยอดของนักศึกษาพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗