กิจกรรมคณะฯ :

การแสดงความยินดีแด่บัณฑิต มหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะพยาาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖