กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา เจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับกองวิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ กทม.