กิจกรรมคณะฯ :

โครงการ "ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา"