กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรดน้ำ ขอพร รศ.ดร.สายหยุด นิยมวิภาต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย