กิจกรรมคณะฯ :

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรดน้ำ ขอพร คุณวนิดา ชูเกียรติชัย เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์