กิจกรรมคณะฯ :

คณบดี อาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ รดน้ำ ขอพร คุณป้าสนุ่น ฤกษ์จารี