กิจกรรมคณะฯ :

โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา