กิจกรรมคณะฯ :

คณบดี คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมรดน้ำ ขอพร ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ