กิจกรรมคณะฯ :

อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ รับรางวัล พยาบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘