กิจกรรมคณะฯ :

ศูนย์สาธิตการพัฒนาเด็กเล็ก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา