กิจกรรมคณะฯ :

การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ Pham Ngoc Thach University of Medicine, Vietnam