กิจกรรมคณะฯ :

คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา