กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบหมวกและเข็ม แก่นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๒ รุ่นที่ ๓๑