กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา