กิจกรรมคณะฯ :

"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย์และบุคลากร"