กิจกรรมคณะฯ :

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพยาบาลวิชาชีพในการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: พื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ ๒