กิจกรรมคณะฯ :

แสดงความยินดี...."นิสิตนานาชาติ สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ๒๕๕๗"