กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา