กิจกรรมคณะฯ :

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙"