กิจกรรมคณะฯ :

"การพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของคณาจารย์และบุคลากร" ครั้งที่ ๓