กิจกรรมคณะฯ :

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา