กิจกรรมคณะฯ :

การสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์