กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมการประชุมวิชาการ Contributions of Nursing Graduate Studies to Health Policy and Research