กิจกรรมคณะฯ :

โครงการ "เยาวชนช่วยชีวิตสมาชิกในครอบครัวและชุมชนได้ ครั้งที่ ๑๔"