กิจกรรมคณะฯ :

ปฐมนิเทศนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘