กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี"