กิจกรรมคณะฯ :

โครงการ แลกเปลี่ยนอาจารย์พยาบาลจากประเทศจีน