กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพฯ