กิจกรรมคณะฯ :

Friendship Party Saku and Burapha University