กิจกรรมคณะฯ :

การศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอนพยาบาลสำหรับคณาจารย์ จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๒