กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ การศึกษาดูงานการจัดการเรียน การสอนพยาบาลสำหรับคณาจารย์ จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๒