กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร โครงการ “การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา กับ School of Nursing, Wenzhou Medical College, P.R. China”