กิจกรรมคณะฯ :

ร้อยใจผูกพันธ์ รักมั่น....ศรัทธา ๒๕๕๘