กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้ผ่านการอบรมระยะสั้น "ศาสตร์และศิลป์ของการสอนทางการพยาบาลในคลินิก" รุ่นที่ ๕