กิจกรรมคณะฯ :

"การจัดทำข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการ