กิจกรรมคณะฯ :

"สัมมนาคณาจารย์และบุคลากรเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สู่การปฏิบัติ"