กิจกรรมคณะฯ :

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนพยาบาลสำหรับคณาจารย์จาก ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รุ่นที่ ๓