กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บุรพา ร่วมงาน "เกียรติภูมิแห่งบูรพา ๒๕๕๘"