กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบมอบเกียรติบัตรแก่คณะคณาจารย์จาก HHRDP และกระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Health) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม