กิจกรรมคณะฯ :

การประชุมโครงการการวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการดูแล แบบประคับประครองอย่างต่อเนื่องจากสถานพยาบาล สู่บ้านในบริบทภาคตะวันออก