กิจกรรมคณะฯ :

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๗