กิจกรรมคณะฯ :

การเรียนรู้ยุทธศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวิชาชีพการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ พื้นที่ภาคตะวันออก