กิจกรรมคณะฯ :

การมอบเข็มและปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๖