กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗