กิจกรรมคณะฯ :

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ พระที่นั่งฯ จักรีมหาปราสาท