กิจกรรมคณะฯ :

การแสดงความยินดีแก่นิสิต หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)