กิจกรรมคณะฯ :

คณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก School of Nursing, Dali University