กิจกรรมคณะฯ :

การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาพยาบาล จาก ThaiGO - Finnish - Thai network ประเทศฟินแลนด์