กิจกรรมคณะฯ :

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์